הקבלן/יזם שייבחר הוא שיישא בתשלום שכה"ט. עד לשלב מימוש הפרויקט חברת Taba Capital היא שתישא בכל ההוצאות, ורק אם הפרויקט יתממש, החברה תזדכה על ההוצאות האלה כחלק משכה"ט שלה.

במצב אידאלי, בעלי הזכויות בקרקע היו אלה שמשלמים את שכה"ט. אולם לאור העובדה כי אין ביכולתם ו/או ברצונם של בעלי הזכויות לשלם את הסכומים הללו, משולם השכר על ידי הקבלן/יזם. אין בתשלום זה, שהינו אמצעי טכני בעיקרו, כדי ליצור מצב של ניגוד עניינים, וחובת הנאמנות של החברה והצוות המקצועי נתונה לבעלי הזכויות בלבד. מנגנון זה קיים בכל הפרויקטים בארץ מסוג זה.

ישנן מספר דרכים מקובלות לקביעת סדר בחירת הדירות. לדוגמה: הגרלה בין הבעלים, או דירוג שווי הדירות על ידי שמאי מקרקעין וקביעת סדר הבחירה על פיו. בכל פרויקט תיקבע שיטת הבחירה בהסכמה בין נציגי הדיירים לקבלן/יזם שייבחר.

הפרויקט מקודם לכל אורכו באופן שקוף וגלוי לחלוטין. הדיירים מעורבים בכל הליך קבלת החלטות ומשפיעים עליו. גם דיירים שיבחרו לא לקחת חלק פעיל בקבלת ההחלטות, יקבלו עדכונים שוטפים בדואר, בדוא"ל ובוואטסאפ של הפרויקט. כן ייערכו כנסים, מפגשי דיירים, ועוד.

על מנת ליהנות מביטחון מקסימלי בעסקה ננקטות הפעולות הבאות:

  • בדיקת הקבלן: יש חשיבות רבה לזהותו של הקבלן/יזם, לניסיונו ולחוסנו הפיננסי.
  • מינוי מנהל הנדסי (מפקח) מטעם הדיירים: מינוי מנהל הנדסי לצורך עריכת החלק ההנדסי של המכרז וכן לליווי תהליך הבנייה, המסירה והבדק.
  • קבלת ערבות בנקאית: תנאי לפינוי הדירה הישנה הוא קבלת ערבות בנקאית (חוק מכר) בשווי הדירה החדשה. ערבות זו דומה במהותה לערבות שמקבל כל רוכש דירה חדשה מקבלן בשוק החופשי.
  • ערבות בנקאית להבטחת תשלום שכר הדירה: תנאי לפינוי הדירה הישנה יהיה קבלת ערבות בנקאית אוטונומית פוחתת, כלומר כזו שתקטן לפי קצב התקדמות הבנייה. סכום הערבות יהיה לפי מספר חודשי הבנייה בתוספת מספר חודשי הביטחון.